Privacystatement Accountantskantoor Lavrijsen te Vinkeveen

 

Privacystatement verwerking natuurlijke persoonsgegevens

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij onze privacyverklaring afgestemd op deze Europese Verordening en leggen hierin uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Accountantskantoor Lavrijsen is een dienstverlenende organisatie. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Hieronder wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de AVG.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch : 0297-212300
Mail : info@accountantskantoorlavrijsen.nl
Post : Dodaarslaan 19, 3645 JA Vinkeveen
Contactpersoon : de heer Th. Lavrijsen

De volgende onderwerpen worden behandeld:
1. verwerkingsverantwoordelijke | verwerker
2. persoonsgegevens | doeleinden
3. grondslag van de verwerking
4. recht van betrokkene
5. verstrekking aan derden
6. beveiligen en bewaren

1. Verwerkingsverantwoordelijke | verwerker
Accountantskantoor Lavrijsen, kan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), afhankelijk van de mogelijkheid om doel en middelen te bepalen, de verwerkersverantwoordelijke zijn. Dit houdt dan in dat zij beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

 

Als Accountantskantoor Lavrijsen persoonsgegevens verwerkt in het kader van de dienstverlening,
maar zelf niet het doel en middelen kan bepalen, is zij verwerker. U bent dan de
verwerkingsverantwoordelijke.
Zowel als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, is Accountantskantoor Lavrijsen er
verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker hebben, naast de zorgvuldige verwerking van uw
gegevens, hun eigen verantwoordelijkheden. Een belangrijke verantwoordelijkheid van de
verwerkingsverantwoordelijke is, dat bij een datalek, zij dit binnen 72 uur moet melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Als Accountantskantoor Lavrijsen in het kader van haar
dienstverlening met u, de rol als verwerker invult, zal zij een mogelijk datalek bij u melden, waarbij u
wellicht de datalek zal moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens | doeleinden
Accountantskantoor Lavrijsen verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens
die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van de
specifieke dienstverlening, gebruikt Accountantskantoor Lavrijsen een aantal persoonsgegevens,
verkregen middels een AVG-grondslag, om de betreffende dienst op een goede wijze uit te kunnen
voeren. De doeleinden om persoonsgegevens te mogen verwerken vindt haar oorsprong in de
dienstverlening door Accountantskantoor Lavrijsen ten behoeve van betrokkene. De
persoonsgegevens zullen dan ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
3. Grondslag van de verwerking
Accountantskantoor Lavrijsen moet te allen tijde een doel hebben om gebruik te maken van uw
persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens in het kader van dat betreffende
doel, moet gebaseerd zijn op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens
voor een of meer specifieke doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te
nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op
de verwerkingsverantwoordelijke rust;
d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een
andere natuurlijke persoon te beschermen;
e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is
opgedragen;
f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten
en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen,
zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
In het kader van de dienstverlening door Accountantskantoor Lavrijsen zal de grondslag meest van
tijd bestaan bij de uitvoering van een overeenkomst, alsmede te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

4. Recht van betrokkenen
De betrokkenen hebben volgens de AVG de volgende rechten:
 om inzage, correctie of verwijdering te verzoeken van hun gegevens
 bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van hun gegevens
 toestemming in te trekken
 hun gegevens over te dragen
 een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Om deze rechten uit te oefenen kunt u zich wenden tot de heer Th. Lavrijsen. Zie hiervoor de contactgegevens.

5. Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de diensten die wij voor u uitvoeren.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


6. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.