Disclaimer

Accountantskantoor Lavrijsen Vinkeveen

Disclaimer

 

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Accountantskantoor Lavrijsen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Accountantskantoor Lavrijsen of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Accountantskantoor Lavrijsen.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Accountantskantoor Lavrijsen
Dodaarslaan 19
3645 JA VINKEVEEN

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Accountantskantoor Lavrijsen geen controle heeft. Accountantskantoor Lavrijsen draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.