Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Beleggen in prive of in de vorm van een BV

Er is verschil tussen beleggen in privé (inkomstenbelasting), in de bv (vennootschapsbelasting) en via het open fonds voor gemene rekening (OFGR, nu nog vennootschapsbelasting, vanaf 1 januari 2025 in beginsel inkomstenbelasting). Bij de beoordeling van het nettorendement op beleggingen speelt niet alleen het werkelijk behaalde rendement na kosten een rol, maar ook de belastingdruk op het rendement. De hoogte van de belastingdruk wordt bepaald door het fiscale regime, de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. Binnen de inkomstenbelasting kan het ook nog uitmaken of het rendement in box 1, 2 of 3 valt. Afhankelijk van het soort beleggingen kan bekeken worden welk fiscaal regime het voordeligst is voor de betreffende beleggingscategorie. Hierbij kan van invloed zijn of het hoogrenderende of laagrenderende beleggingen zijn, of voor de specifieke belegging een vrijstelling geldt en/of hoe hoog het risico van de betreffende belegging is.

Doordat de (belastbare) fictieve rendementen in box 3 vaak geen afspiegeling zijn van de daadwerkelijk behaalde rendementen, kan bij laagrenderende beleggingen de belastingdruk op de rendementen groot zijn. Om belast te worden tegen daadwerkelijke rendementen, moet gekeken worden of het vermogen in de vennootschapsbelastingsfeer belegd kan worden. Daar geldt namelijk het winstregime waarbinnen de werkelijk behaalde winsten (lees in dit geval: vermogensopbrengsten) belast worden met vennootschapsbelasting. Het vermogen dient dan ingebracht te worden in een bv middels een aandelenkapitaalstorting of een agiostorting. Ook kan gebruikgemaakt worden van een (open) fonds voor gemene rekening dat onder voorwaarden ook onder het vennootschapsbelastingregime valt.

Om de vergelijking met box 3 goed te kunnen maken, dient er wel rekening mee gehouden te worden dat het vermogen eerst uit de bv of het open fonds voor gemene rekening gehaald dient te worden alvorens er in privé over kan worden beschikt. Voor zover het een uitkering van winstreserve betreft, is hierover nog aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd.
Afhankelijk van de situatie kan er gekozen worden om in box 3 te beleggen, dan wel in de vennootschapsbelastingsfeer middels een bv of een open fonds voor gemene rekening.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u een vraag aan Accountantskantoor Lavrijsen, over onze diensten, of wilt u een afspraak met ons maken? U vind hier alle informatie om ons te bereiken. Een bezoek aan kantoor gaat altijd op afspraak, zo komt u niet voor niets en hebben wij tijd voor u.

Ma-Vr: 09:00 - 17:00